Een voorbeeld uit onze praktijk

Case 1: Dhr. de Groot, maart 2020

 

“Kinderen gelijkelijk bedelen? De wens van de heer de Groot was duidelijk, alleen de fiscus werkte daar niet aan mee.”

 

De heer de Groot benaderde ons kantoor met de vraag om zijn nalatenschap te regelen.

Los van juridische en praktisch zaken die de heer de Groot geregeld wil zien in zijn nalatenschap sprak de heer de Groot de uitdrukkelijke wens uit om zijn kinderen gelijke delen toe te kennen van zijn opgebouwde vermogen.

De heer de Groot, weduwnaar, is ondernemer en is 63 jaar. Hij heeft 2 kinderen; een zoon van 30 jaar en een dochter van 27 jaar.

Het vermogen van de heer de Groot is vastgesteld op 2 miljoen.

50%  van zijn vermogen zit in zijn bedrijf (BV), een handelsonderneming in sanitair. Het bedrijf wil de heer de Groot nalaten aan zijn zoon die al 3 jaar werkzaam is in het bedrijf.

In de BV, zit een bedrijfspand waarin het bedrijf gevestigd is met een waarde van € 285.000,-.  De waarde van het pand is vastgesteld door een NVM bedrijfsmakelaar en de waarde van de onderneming is door onze BRE specialisten, in overleg met de familie, vastgesteld op basis van gemiddelden die zijn voortgekomen uit 4 bestaande rekenmethodes:

  1. de vuistregel
  2. de intrinsieke waarde
  3. de rentabiliteitswaarde
  4. de DCF ( Discounted CashFlow )

De totale erfenis voor de zoon heeft een waarde van € 1.000.000,= waarover geen erfbelasting betaald hoeft te worden door de BOR regeling ( BedrijfsOpvolgingsRegeling ).

40% van vermogen van de heer de Groot zit in de privé woning welke getaxeerd is door een NVM makelaar op € 800.000,-  inclusief roerende zaken a € 50.000,-.

10% van het vermogen (€ 200.000,- ) van de heer de Groot zit in liquide middelen (spaargeld)  De heer de Groot dacht met bovenstaande verdeling zijn kinderen gelijk te hebben gesteld omdat beide kinderen een waarde van 1 miljoen gaan erven.  Bruto gezien zou dit financieel kloppen maar netto is dit een heel ander verhaal en zijn er grote verschillen.

Waar zitten deze verschillen?
De dochter van de heer de Groot erft de privé woning met een waarde € 800.000,- inclusief inboedel en € 200.000,- aan liquide middelen (spaargeld) waarover erfbelasting betaald moet gaan worden. Rekening houdende met de vrijstelling komt de erfbelasting uit op:

Erfenis totale waarde t.b.v. de dochter bedraagt: € 1.000.000,- De vrijstelling van € 20.000,- waarover geen erfbelasting over hoeft te worden betaald gaat hier vanaf. Het bedrag van € 980.000,- is dan belast voor de erfbelasting.

Erfbelasting 1e tarief is 10% over €  126.723,-  = € 12.672
Erfbelasting 2e tarief is 20% over € 853.227,- > € 126.672 =  zijnde € 170.655
Totaal te betalen erfbelasting bedraagt: € 183.327

Om de erfenis netto gelijk te trekken voor beide kinderen zou de zoon de dochter voor de helft van € 183,327,- zijn zus moeten gaan compenseren.  Hiermee is duidelijkheid verschaft omtrent de wensen en gevolgen van de wensen van de heer de Groot. Maar er zijn meer mogelijkheden welke resulteren in het betalen van minder erfbelasting.

Wij hebben onder nadere de mogelijkheid voorgelegd aan de heer de Groot om bij leven jaarlijks al een schenking te doen waardoor het vermogen van de heer de Groot iets afneemt en de kinderen in later stadium (bij erven) minder erfbelasting hoeven te betalen.

Om het vermogen nog verder te laten afnemen, zou er ook eenmalig een grote schenking aan beide kinderen kunnen worden gedaan van maximaal € 103.643,-  ten behoeve van eventuele aankoop van een woning, aanpassing aan de woning of voor het inlossen van de hypotheek. Zowel de zoon als dochter hebben een eigen woning welke belast is met een hypotheek waardoor er ook mogelijkheden zijn mits ook de heer de Groot zich hierin kan vinden in de wetenschap dat de kinderen hierdoor de hoogte van het vermogen 20% besparen op de schenkingsbedrag hetgeen dan al op ruim € 40.000,= besparing c.q. minder erfbelasting betalen uitkomt.

Aan dergelijke schenking zijn wel voorwaarden verbonden, waaronder de leeftijd van de kinderen. Om gebruik te kunnen maken van de belastingvrije schenking dienen de kinderen niet jonger dan 18 en niet ouder dan 40 te zijn.

Bij familie de Groot is dat geen probleem en voldoen zij aan de gestelde voorwaarden. Wel dienen de broer en zus rekening te houden met eventuele boete rente door vroegtijdige aflossing van de eigen hypoheken. In de meest voorkomende gevallen mag men maar 10% boete vrij inlossen. Hier staat tegenover dat je de schenking mag uitspreiden over meerdere jaren waardoor men afhankelijk van de hoogte van de hypotheek ook weinig tot geen boeterente hoeft te betalen.

Wij hebben voor de familie de Groot een opstelling gemaakt met daarin duidelijk de mogelijkheden, voordelen, nadelen en besparingen uiteengezet.

Wilt u uw nalatenschap goed regelen, zo min mogelijk belastingen betalen en uw nabestaande ontzorgen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten? Wij informeren u graag.

Bedrijfs Register Executeurs BV   Vaartweg 72, 1217 SW Hilversum    E. info@bedrijfsregisterexecuteurs.nl    T. 035 747 0001